logo

pyrrhura2

Moyra Stava-Morena Stichting

Doel van de Moyra Stava-Morena Stichting

 • a. het verlenen van hulp aan dieren die in nood verkeren en verzorging en onderdak behoeven, waaronder het verlenen van steun bij natuurrampen, ook in het buitenland;

 • b. het bijdragen in de kosten van oprichting en inrichting respectievelijk instandhouden van dierenasielen en diereninrichtingen en al hetgeen in het belang van de dieren moet geschieden.


Onder het verlenen van hulp aan de dieren moet in het bijzonder worden begrepen: het regelmatig bestrijden van alle in de wereld voorkomende misstanden in het dierenleven en het regelmatig actie voeren tegen wreedheden jegens de weerloze dieren.

De stichting is opgenomen in het Fondsenboeken staat onder toezicht van de SCMB .

Historie en werkwijze

Wie was Moyra Stava-Morena

MSM jaarverslag

De MSM-prijs

Subsidieaanvraagformulier

Contact

Historie en werkwijze

Op 18 april 1978 werd de stichting in het leven geroepen door mevr. W.F.U. Radier-Wijckerheld Bisdom onder haar artiestennaam Moyra Stava-Morena. Zij fungeerde als vice-voorzitter en benoemde de heer S.E.Dike tot voorzitter.

Tijdens het leven van de stichtster was de MSM-Stichting pro forma actief wegens de geringe middelen die zij toen nog de stichting ter beschikking stelde (fl 1000). Na het overlijden van Moyra Stava-Morena (in augustus 1990) kon de stichting werkelijk haar activiteiten ontplooien met de middelen uit haar erfgoed.

Het oprichtingsbestuur bestond verder uit: Secretaris : mr. J. R. Smeets, Penningmeester : ir. W. Wijmans en Gewone leden : drs. M. A. Immink-Vaandrager en mr. K. G. W. van Oven.

Samengaan met de Arendina Kroeze Stichting

In 2006 kwam een fusie tot stand tussen de Moyra Stava-Morena Stichting en de Arendina Kroese Stichting, waarbij besloten werd dat de naam Moyra Stava-Morena Stichting aangehouden zou worden. Aanvragen gericht aan de Arendina Kroese Stichting worden echter nog steeds beoordeeld volgens de specifieke AKS-doelstellingen. 

Historische feiten van de Arendina Kroeze Stichting

De Arendina Kroese-Stichting werd op 3 december 1971 opgericht door de uitvoerster van de uiterste wilsbeschikking van wijlen de heer Willem Kroese, laatst gewoond hebbend te Overveen, gemeente Bloemendaal. De akte passeerde bij notaris J.P.A. Luijnenburg te Bloemendaal.
Het doel van de stichting is omschreven als: het verstrekken van financile bijdragen aan al of niet plaatselijke verenigingen tot bescherming van dieren en aan andere verenigingen of stichtingen, wier enig doel is leed van dieren te voorkomen of hulpbehoevende dieren te verzorgen.
De leiding van de stichting berustte bij een bestuur, bestaande uit vijf leden, een vertegenwoordiger van de Algemene Bank Nederland N.V en vier leden te benoemen door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.

In overeenstemming met artikel 8-c van de statuten is de Arendina Kroese Stichting opgeheven en gefuseerd met de Moyra Stava-Morena Stichting, waarvan de doelstelling grote overeenkomst toont met die van de Arendina Kroese Stichting. Een bestuurslid van de Arendina Kroese stichting werd opgenomen in het bestuur van de Moyra Stava-Morena Stichting.

Werkwijze

De stichting kan jaarlijks circa 50.000 aan financiele steun verstrekken in response op verzoeken die bij de stichting binnenkomen. Verzoeken om financiele steun kunnen ingediend worden d.m.v. een aanvraagformulier die is te verkrijgen bij het secretariaat.

Twee keer per jaar (in het voorjaar en in het najaar) komt het bestuur bijeen en beslist het bestuur over deze subsidietoekenningen waarbij nauwlettend getoetst wordt of de verzoeken aan de stichtingsdoelstellingen voldoen. Voor meer details zie kopie jaarverslag.

Wie zitten er heden in het bestuur?

   • Voorzitter : de heer J. R. W. Stimm
   • Secretaris : drs. M. A. Immink-Vaandrager
   • Penningmeester : mr. R. Klooster
   • Gewoon lid : mr. K. G. W. van Oven
   • Gewoon lid : ir. W. Wijmans
   • Gewoon lid : de heer J.Th.L. Papeveld (MSM-prijs commissie)